שאלות ותשובות

מה עמדת היהדות המתקדמת לגבי היחס בין דת למדינה?

יחסי דת-מדינה בישראל מושתתים על שמירת ה"סטטוס-קוו", שהושג ערב הקמת המדינה. הסכם זה אינו מתאים עוד למציאות החדשה שהתפתחה ורוב הציבור היהודי בישראל שולל אותו ושואף לביטולו; שיקולים פוליטיים-קואליציוניים מקשים על הפיכת רצון הציבור למעשה. יש צורך דחוף בדיון ציבורי מעמיק בדרך לקיים את אופיה היהודי של המדינה יחד עם אופיה הדמוקרטי. היהדות המתקדמת רואה את הפתרון בהפרדה בין הדת והמדינה. על המדינה לעודד חינוך יהודי ושירותי דת יהודיים, על בסיס "תחרות" חופשית בין זרמי היהדות השונים, תוך התייחסות שיוויונית מצד המדינה ועל יסוד קריטריונים אובייקטיביים וכלליים. בצד השוואת זכויותיהם של הזרמים השונים ביהדות הדתית תוכר זכותם של יהודים חילוניים להזדהות עם מורשתם הלאומית, התרבותית והמוסרית, בלא כפייה של טכסים דתיים או השקפות דתיות מכל סוג שהוא.

>חזרה לרשימה