שאלות ותשובות

מה ייחודה של היהדות המתקדמת בגישתה להלכה ולמצוות?

ההלכה היא פרי יצירתם של בני אדם בניסיונם להתמודד עם ההתגלות האלוהית. עקרון יסוד של היהדות המתקדמת הוא, שניתן ורצוי ליצור ביטוי אמיתי של היהדות, ששורשיו בתרבות היהודית ובמסורת של העם; ויחד עם זאת גם להעיז להבין מחדש את ההלכה. אנו רואים את היהדות, ובכללה גם את ההלכה, כתגובה הולכת ומשתנה של עם ישראל לדבר-אלוהיו. ייחודה של היהדות המתקדמת הוא בתפישה העקרונית, כי ההלכה בהתהוותה היא מסגרת מוסרית, פלורליסטית ומתפתחת. אלו אמות המידה להערכת גופי ההלכה בימינו ולפסיקת הלכה חדשה. הערכים המוסריים של מסורתנו הם הבסיס שעל-פיו יש לשפוט את תכני ההלכה. אם יש דין, העומד בסתירה לערכינו המוסריים, יש לבטלו או להתקין אותו מחדש, וזאת כדי לשמור דווקא על כוונתו המקורית. הפלורליזם הוא תכונה בסיסית של ההלכה. על אף המחלוקות בין בית הלל לבית שמאי, רווחה ההכרה כי "אלו ואלו דברי אלהים חיים". גם בימינו עלינו להכיר ברב-גוניות שבדינים ובמנהגים, הנובעת מחילוקי דעות ואמונות. יש תחומים נרחבים בהלכה, אשר אינם מקובלים על רוב בני עמנו היום (כגון מעמד האשה, טומאה וטהרה): עלינו לשקול את המקורות הקלאסיים של ההלכה בהתחשב במצפונו של כל יחיד ויחיד, בדעת הקהילה, וגם על-פי התפתחות הידע ההיסטורי והמדעי. היהדות המתקדמת מתמקדת יותר במושג המצווה מאשר במערכת ההלכתית. חיינו מלאים בהזדמנויות לקיים מצוות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אנו מחפשים דרכים להוציא את הקדושה הטמונה בכל מעשה מהכוח אל הפועל. הגדרותינו את המצוות אינן חופפות בהכרח את המניין המסורתי של תרי"ג מצוות (גם במסורת דרכים רבות למנות את המצוות השונות). אנו סולדים מכל נטייה לפנקסנות רוחנית. אשר על כן, אנו שואבים מן ההלכה השראה והנחיה, אך איננו רואים בה סמכות מוחלטת.

>חזרה לרשימה