שאלות ותשובות

מהי תפישת הצדק החברתי ביהדות המתקדמת, וכיצד היא מתממשת?

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל רואה כיסוד היהדות את השאיפה לתיקון החברה, לשותפות עם האל בעיצוב חברה צודקת. היהדות המתקדמת מבקשת להביא לאיזון מחודש בין מרכיבי היחס שבין אדם למקום לבין מרכיבי היחס שבין אדם לחברו, תוך הדגשת המצוות החברתיות כתנאי מחייב בהוויית היהדות. היהדות המתקדמת רואה את המצוות המעשיות כחיוניות ליצירת קהילה דתית ומודל של חברה המושתתת על צדק ומוסר. תפישתנו את הצדק חברתי מבוססת על תורת נביאי ישראל, אשר העמידה את העזרה לזולת, הדאגה לנצרך והאחריות כלפי החריג בחברה מול הדתיות הפולחנית. היהדות המתקדמת דוגלת בעשייה חברתית כחלק מתפישה יהודית מובהקת, ואפילו כתנאי לקיום פולחן בעל משמעות דתית "/כי צדק חפצתי ולא זבח..."/. להגשמת תפישה זו אנו פועלים -- יחידים, קהילות והתנועה בכללה -- בעזרה מעשית ובתרומה לנזקקים, במועדוניות וחלוקת ערכות ציוד לימודי לילדים משכבות מצוקה, בטכסי ברבת מצווה לילדים חריגים, במאבקים לחופש דת ולחופש מדת ולפלורליזם דתי וחברתי בישראל ליהודים ולאלו שאינם יהודים, באימוץ מוסדות רווחה, מעונות לנשים מוכות, מעונות למבוגרים ולילדים חריגים, פעילויות בנושאי איידס, מתן בסתר לנזקקים, תרומות מוח עצם, קמחא דפסא, סיוע למשפחות רעבות, מלחמה נגד אלימות במשפחה ובחברה ועוד. כמו גם בפעילויות למען זכויות האדם בסיוע משפטי לעולים חדשים ובפעילות במסגרות בין-דתיות למען סובלנות הדדית ודו-קיום.

>חזרה לרשימה