כתבות

מובאות עיקריות מדו"ח ועדת מנדלבליט שאושר בישיבת הממשלה

 

 

4ב.    (א) טקס דתי ותפילה במקומות הקדושים יערך על פי מנהג המקום בלבד;

         (ב)  טקס דתי ותפילה בכותל המערבי יערך ברחבת התפילה הצפונית או ברחבת התפילה הדרומית.

           (ג)   לעניין רחבת התפילה הצפונית - מנהג המקום יהא על פי דין תורה, 
            כמשמעותו לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953,
            שהרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התפילה
            ברחבת התפילה הצפונית תתנהל בשתי עזרות נפרדות – עזרת נשים ועזרת גברים.

           (ד)  לעניין רחבת התפילה הדרומית –

                 (1)   מנהג המקום יתבסס על העקרונות של פלורליזם ושיוויון מגדרי, והתפילה במקום תהא תפילה שיוויונית ומעורבת של נשים וגברים גם יחד, ללא מחיצה, כמנהגם של אלו שאינם מתפללים על פי האמור בסעיף קטן (ג) לעיל.

                 (2)   על אף האמור בסעיף קטן (1), מדי ראש חודש עברי ובתענית אסתר תוקם בחלק משטחה של רחבת התפילה הדרומית מחיצה ארעית, אשר תאפשר גם תפילת נשים נפרדת.

                 (3)   מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (2), הממונה על רחבת התפילה הדרומית רשאי להתיר, על דעת מועצת רחבת התפילה הדרומית, תפילת נשים נפרדת בחלק משטחה של רחבת התפילה הדרומית באמצעות הקמת מחיצה ארעית במועדים נוספים על אלה המנויים בפסקה (2).

 

מתוך נוסח התקנות לחוק המקומות הקדושים שצורף לדו"ח

 

 

 

לאחר שבחן את הסוגיה על מכלול היבטיה, ושמע את הגורמים השונים הנוגעים לעניין, גיבש הצוות מתווה מוצע שבמרכזו הרחבת אפשרויות התפילה באתר הכותל המערבי, באופן המאפשר לכל אדם המבקש לשטוח תפילתו נוכח הכותל המערבי, לעשות כן על-פי דרכו ואמונתו. המתווה המוצע התגבש מתוך ניסיון לאזן בין זכויותיהם של כל הצדדים הנוגעים לעניין – לכבוד, לשוויון ולחופש דת ופולחן, ולעשות כן באופן שיישמר את מעמדו המיוחד, ההיסטורי, הלאומי והדתי של הכותל המערבי עבור העם היהודי, כל העם היהודי.

עמוד 3 לדו"ח

 

 

אתר הכותל המערבי, המשמש סמל לתחייתו הלאומית, הדתית והתרבותית של העם היהודי, יהיה פתוח ונגיש עבור כל יהודי המבקש לשאת את תפילתו באופן התואם את זהותו ואמונתו. לשם כך, בצד רחבת התפילה הקיימת כיום בחלקו הצפוני של הכותל המערבי (להלן: "הרחבה הצפונית"), תוקם רחבת תפילה נוספת בחלקו הדרומי של הכותל, מדרום לגשר המוגרבים (להלן: "הרחבה הדרומית"). שתי רחבות התפילה יפעלו במקביל.

ברחבת התפילה הצפונית תתנהל התפילה על-פי מנהג היהדות האורתודוקסית, לפי דין תורה, שהרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו, בין השאר, תוך הפרדה בין עזרת נשים לעזרת גברים, וקיום תפילת נשים לפי מנהג זה. ברחבה הדרומית תתנהל התפילה על-פי תפיסה פלורליסטית ושוויונית, באופן שיהיה בו כדי לספק מענה למתפללים מקרב הזרמים השונים שאינם אורתודוקסים, ובראשם, הזרם הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי. ככלל, ברחבה זו תתקיים תפילה מעורבת של גברים ונשים ללא מחיצה. לצד זאת, ובשים לב לאופייה הפלורליסטי של רחבה זו, תינתן ל"נשות הכותל", שמאבקן המסור להתפלל כדרכן ברחבת הכותל המערבי נמשך מעל לחצי יובל שנים, האפשרות לקיים במקום תפילת נשים נפרדת, כמנהגן, מדי ראש חודש, בתענית אסתר, ובמועדים נוספים...

 

עמוד 4 לדו"ח

 

הרחבה הדרומית

 על-פי התכנית המוצעת, יוכשר מתחם "קשת רובינסון", הסמוך לחלקו הדרומי של הכותל המערבי, לשמש אף הוא כאתר דתי וכמקום תפילה פלורליסטי ושוויוני, ההולם את צרכי הזרמים השונים ביהדות שאינם אורתודוקסיים, דהיינו הזרם הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי, לרבות תפילה מעורבת, ובמסגרתו יינתן הפתרון גם לצרכיהן של "נשות הכותל".

המתחם יותאם מבחינה פיסית לשמש כאתר דתי וכמקום תפילה, המהווה חלק בלתי נפרד מאתר הכותל המערבי. במסגרת זו תוקם במה ייעודית לתפילה, בחלקו הצפוני של הגן הארכיאולוגי הסמוך לגשר המוגרבים. בנוסף לבמה זו תכלול רחבת התפילה הדרומית גם שטח שלא יפותח, בין היתר באזור הרחוב ההרודיאני, אשר התפילה בו תיעשה באופן המתחשב בממצאים הארכיאולוגיים החשובים הקיימים במקום, ובאפשרות הביקור באתר שלא לצרכי תפילה, והכול בהתאם להנחיות מועצת הרחבה הדרומית, כמפורט להלן.

הערכים היסודיים והמכוננים שיחלשו על פעולתה של הרחבה הדרומית יהיו הפלורליזם, השוויון והסובלנות. סדרי התפילה שיונהגו ברחבה זו יספקו מענה הולם למגוון רחב של מתפללים ומבקרים מקרב הציבור שאיננו אורתודוקסי, ובפרט למתפללים הנמנים עם הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי. ברחבה זו תתקיים תפילה מעורבת של נשים וגברים יחד ללא מחיצות. לצד זאת, יינתן מענה לצורכיהן של נשות הכותל, ותוסדר עבורן הפרדה זמנית (למשל, באמצעות מחיצה ניידת) במועדי תפילתן מדי ראש חודש, בתענית אסתר, ובמועדים נוספים לגביהם ייתן הממונה על רחבת התפילה הדרומית, על דעת מועצת רחבת התפילה הדרומית, היתר פרטני.

עמ' 24 לדו"ח

 

שער כניסה משותף לשתי הרחבות

שער הכניסה לרחבת הכותל המערבי, הממוקם כיום בחלקו התחתון של מבנה הכניסה לאתר הכותל ("מבנה שוקן"), יועתק ממקומו לחלקו העליון של המבנה (בצמוד לצדו המזרחי של החלק העליון). במקום זה, יוכשרו שלוש עמדות בידוק – שתי עמדות נפרדות לנשים ולגברים ועמדה אחת מעורבת. מצפון לעמדה המעורבת, יוקמו גשר ומדרגות המוליכים אל חלקו התחתון של מבנה הכניסה. והכול, בהתאם לדיני התכנון והבניה. גשר ומדרגות אלו יובילו אל מדרגות רחבות המקשרות בין הדרך המובילה מ"מבנה שוקן" התחתון לשער האשפות לבין רחבת התפילה הדרומית (בין "הקירות האומאיים"). המעבר לגשר יהיה פתוח לכל באי הרחבה הציבורית, לרבות אלו המגיעים מהכניסות הנוספות לאתר הכותל המערבי.

עמ' 25 לדו"ח

מועצת הרחבה הדרומית

לצד הממונה תפעל מועצה, אשר תמלא את התפקידים שיוטלו עליה בתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים. תפקידים אלה כוללים בין היתר הסכמת המועצה להוראות שיינתנו מטעם הממונה להבטחת קיומם היעיל של האיסורים אשר יחולו ברחבת התפילה הדרומית, ולהוראות שעניינן עריכת טקסים דתיים על פי מנהג המקום שיחול ברחבה זו. לשם כך, המועצה תהא רשאית להגדיר את הסדרי התפילה ואת אופן עריכתם של טקסים דתיים ברחבה הדרומית. בנוסף, המועצה תהא מוסמכת להנחות את הממונה בנושאים הקשורים בתחזוקה השוטפת ובניהול השוטף של רחבת התפילה הדרומית ואשר אינם נובעים מסמכויות הממונה הקבועות בתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, כמפורט להלן.

הרכב המועצה יהא כדלקמן:

א.                   יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל – אשר ישמש כיו"ר המועצה;

ב.                   מזכיר הממשלה;

ג.                    מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת;

ד.                   מנכ"ל משרד התפוצות;

ה.                   מנכ"ל משרד התיירות;

ו.                    הממונה על הרחבה הדרומית;

ז.                    מנהל רשות העתיקות;  

ח.                  שני נציגי ציבור, אשר ימנה ראש הממשלה, על פי המלצת הנהגת התנועה הרפורמית;

ט.                  שני נציגי ציבור, אשר ימנה ראש הממשלה, על פי המלצת הנהגת התנועה הקונסרבטיבית;

י.                    שתי נציגות ציבור, אשר ימנה ראש הממשלה, המייצגות את ציבור המתפללות ברחבה הדרומית (הצוות ממליץ לראש הממשלה למנות כנציגות ציבור, בהתאם לסעיף זה, נציגות מארגון "נשות הכותל").

 

סיכום

אנו סבורים כי באמצעות המתווה המוצע, שבמרכזו שתי רחבות תפילה, המנוהלות בנפרד, הנותנות מקום וכבוד לצרכיהן של קבוצות אוכלוסייה שונות, ניתן יהיה להבטיח לזרמים השונים ביהדות לא רק חופש גישה לכותל המערבי, אלא גם אפשרות שווה למימוש זכויות התפילה והפולחן בסמוך לכותל, כל זרם על-פי דרכו ומנהגו. בכך תימנע גם הפגיעה שעלולים לחוש חלקים מן המתפללים נוכח אורח תפילתם של מתפללים אחרים.

עוד אנו סבורים, כי גיבוש הדו"ח הנוכחי, אשר נעשה בדרך של הקשבה ודיאלוג מתמידים עם הצדדים הנוגעים בדבר, ראוי כי ישמש ציון דרך משמעותי בכל הנוגע ליחסים בין הזרמים השונים ביהדות. כפי שהובהר בראשית הדברים, הצוות הוגבל בעיסוקו להסדרי התפילה בכותל המערבי, ונמנע מלבחון נושאים אחרים ומלהמליץ בעניינם; אולם, אנו ממליצים לבחון את האפשרות, כי תגובש מסגרת מתאימה להמשך הדיאלוג, תחת חסות משרד ראש הממשלה, לצורך דיון בנושאים שונים בשיתוף הצדדים הנוגעים בדבר.

עמ' 29 לדו"ח

 

 

גבולות רחבות התפילה הצפונית (האורתודוכסית) והדרומית (השוויונית)

 

 

תכנית הבינוי ברחבת התפילה הדרומית