כתבות

מצטרפים למאבק


התנועה הרפורמית בישראל מתייצבת נגד צעדי החקיקה המסתמנים נגד בית המשפט העליון, מערכת המשפט וטוהר המידות הציבורי.

מצטרפיים למחאת חומת מגן לדמוקרטיה 

מוצאי שבת, ערב כא אייר, 2019.5.25
ברחבת מוזיאון תל אביב.

 נפגש בשעה 20:00 למרגלות מדרגות תאטרון הקאמרי
ברחוב שאול המלך לטקס הבדלה וצעידה משותפתב הפגנה.
במקום יחולקו שלטים, כרזות ומדבקות.החלטת הנהלת התנועה הרפורמית בישראל בנושא הפגיעה המסתמנת במערכת המשפט

"צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה" (ישעיהו א כז)

במשך שנים רבות פועלת התנועה הרפורמית בישראל בזירה הציבורית, הקהילתית והחינוכית לחיזוק ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל, ולקידום זכויות הפרט, הפלורליזם הדתי והצדק החברתי. לא אחת התייצבה התנועה בחזית המאמץ לבלימת יוזמות ומהלכים שהסיגו לאחור ערכים ויעדים אלו, לרבות בשנים האחרונות. פעולה זו נובעת מהשקפתנו היהודית ומאמונתנו כי חוסנה הדמוקרטי של מדינת ישראל הוא נדבך הכרחי ומרכזי במימוש החזון הציוני.

התנועה הרפורמית בישראל רואה בדאגה רבה את האפשרות שהממשלה העתידה לקום תיזום מהלכים אשר יפגעו בסמכותם של בית המשפט העליון וגופים שלטוניים נוספים וביכולתם להגן על זכויות האדם. חשש זה נובע מהמחויבות הכללית והעקרונית של תנועתנו לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, כמו גם מן העובדה כי בית המשפט העליון ויתר ענפיה של המערכת המשפטית הם לא אחת כתובת למאבקנו למען שוויון, לקידום פלורליזם דתי ולשם מניעת אפלייתן לרעה של היהדות הרפורמית, קהילותיה וחבריה. ההתארגנות הציבורית והאזרחית הרחבה שמתעוררת בימים האחרונים נגד מהלכים אלו מעידה על העובדה שדאגה זו היא נחלתם של אזרחים ישראלים רבים ושל תנועות, ארגונים וגופים עתירי ניסיון במאמץ לביצור אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

וִהְיִיתֶם נְקִיִּים מֵ-יי' וּמִיִּשְׂרָאֵל (במדבר לב כב)

הגם שמערכת המשפט אינה חפה מעניינים הדורשים שיפור או שינוי (ככל רשות שלטונית אחרת), הדיון בסמכויותיה ובמעמדה צריך להיעשות בזהירות יתרה, מתוך חתירה להשגת קונצנזוס ציבורי ופוליטי רחב ומתוך שמירה קפדנית על יכולתן של רשויות אלו להגן על זכויות הפרט ולמנוע ניצול לרעה של הכוח השלטוני. המהלכים המצטיירים במסגרת המשא והמתן הקואליציוני אינם עומדים לשיטתנו בתנאים אלו. יתרה מכך, מהלכים אלו נכרכים באופן מפורש על ידי היוזמים אותם בצעדים העלולים לכרסם בטוהר המידות ובניקיון הכפיים של מערכות השלטון הבכירות ביותר במדינת ישראל.

עֵת לַחֲשׁוֹת וְעֵת לְדַבֵּר (קהלת ג ז)

אשר על כן מאשרת הנהלת התנועה את הצטרפותה של התנועה למחאה הציבורית כנגד צעדי החקיקה העלולים לפגוע בחוסנה ובעצמאותה של מערכת המשפט וכנגד צעדי חקיקה שאינם עולים בקנה אחד עם הדרישה לאמות מידה מחמירות של טוהר המידות במערכות השלטון.

מעורבותה של התנועה בצעדי המחאה תעשה בהתאם לעקרונות המנחים הבאים:

<!--[if !supportLists]--> א. התנועה לא תצטרף למחאה ציבורית המזוהה באופן בלעדי עם מפלגה מסוימת. עם זאת התנועה לא תמנע מהשתתפות בפעולות מחאה והסברה בהן משתתפות גם מפלגות בצד ארגונים ותנועות אזרחיות. התנועה תפעל להצגת עמדותיה ולשיח מכבד עם נבחרי הציבור מכל המפלגות, בקואליציה ובאופוזיציה כאחד.

<!--[if !supportLists]--> ב. הדגש המרכזי בפעילותה של התנועה יהיה ההגנה על ערכי הדמוקרטיה הישראלית, עצמאותה של מערכת המשפט בדגש על בית המשפט העליון ומניעת הפגיעה בזכויות הפרט בישראל.

<!--[if !supportLists]--> ג. התנועה תשאף לשיתופי פעולה רחבים במסגרת המחאה עם ארגונים ותנועות אזרחיות בתוך זירת ההתחדשות היהודית הפלורליסטית ומחוצה לה, ותיטול חלק באירועים ובפעולות המשקפים את ערכי היסוד של מדינת ישראל ברוחה של מגילת העצמאות.

<!--[if !supportLists]--> ד. התנועה תתמקד בפעילות המביאה לידי ביטוי את הערך המוסף והיתרונות הייחודיים העומדים לרשותה ובראשם השמעת קול יהודי פלורליסטי, בניית שיתופי פעולה בזירת ההתחדשות היהודית ובזירת השינוי החברתי, ניצול ניסיונו המקצועי של המרכז הרפורמי לדת ומדינה, פעילות קהילתית ברחבי הארץ ושיח למול יהדות העולם.

<!--[if !supportLists]--> ה. פעילותה של התנועה בנושא הנדון תתבצע באמצעות התקציבים המוקצים בתקציב 2019 לפעילות ציבורית. צוות התנועה יפעל לגיוס משאבים ייעודיים לפעילות זו, באופן שלא יפגע בגיוס המשאבים ליתר זירות הפעילות של התנועה. לא יוסטו תקציבים אחרים לטובת פעילות זו אלא באמצעות החלטת הנהלה.

<!--[if !supportLists]--> ו. פעילות התנועה תישא אופי וסגנון המתחשבים בקיומו של מיגון דעות פוליטיות בקרב חברי התנועה ואוהדיה, ובלגיטימיות של דיון ציבורי ופוליטי ער סביב הסמכויות של רשויות השלטון השונות.