הדרשה השבועית

פרשת ויקרא

קורבנות ותיקון עולם

הרבה מיכל קונפורטי

הפרשה הראשונה - פרשת ויקרא - עוסקת בתורת הקורבנות: דיני העולה, המנחה, השלמים, החטאת והאשם.

כאן אנו למדים על ענייני הקורבנות: מי מקריב? היחיד, עדת ישראל, נשיא וכהן.

מה מקריבים? עולה מן הבקר, מן הצאן ומן העוף. מנחה מסולת, מאפה, מרחשת, ביכורים ועוד. הפירוט הוא טכני ביותר ונראה כמיועד לכוהנים המשמשים בקודש.

דומה כי מאז חרב בית המקדש ופסקה עבודת הקורבנות אין לפרשה זו כל משמעות.

אך היום יש לפרשת ויקרא משמעות גדולה יותר מתמיד. הקורבנות הם סוג של מצפן האמור לסמן לנו את דרך הישר. באמצעות הקורבנות אנו יכולים לכפר על חטאים שונים אך לפני שמכפרים על חטאים, אנו צריכים לתת את הדעת לעובדה שחטאנו. ישנם חטאים ברורים ומוסכמים, בהם פעלנו בניגוד לציווי חוקי, כאן ידו של חוק מוסמכת להביא את האדם לדין צדק. המשימה מורכבת יותר באשר לחטאים שאינם במסגרת החוק. ישנם חטאים בהם עלינו לקחת אחריות ולהיות מודעים לכך שפעלנו בניגוד לציווי מוסרי, בניגוד למצפון בניגוד לדרך בה בחרנו. ישנם חטאים שחטאנו ביחס לעצמנו, כאשר בחרנו בדרך מסוימת ולא עמדנו בה. ישנם חטאים שחטאנו ביחס לחברה הסובבת אותנו, כאשר הזנחנו את הקרובים לנו או הזנחנו את החלשים בחברה.

האפשרות להביא קורבן לבית המקדש שימשה לאדם סוג של מצפן אישי, כמו כפתה על כל איש ואישה לפשפש במעשיהם ולבחון אותם על פי אמות מידה מוסריות וחברתיות. מיום שחרב בית המקדש פסקה עבודת הקורבנות, אך מציאות החיים היהודית מאפשרת לאדם לבחון את מעשיו ואת אחריותו החברתית והמוסרית בשעת התפילה. מציאות החיים היהודית מאפשרת לנו לקחת אחריות על מעשינו וגם על חוסר מעשינו ולכפר על חטא.

בשבת הזו, כאשר נקרא את פרשת ויקרא על קורבנותיה השונים עלינו לתת את הדעת ולהכות על חטא. חטא עומד בניגוד לציווי מוסרי.

על חטא שחטאנו באדישות ציבורית

על חטא שחטאנו בחוסר אחריות חברתית

על חטא שחטאנו בשאננות דמוקרטית

השבוע ויתרנו על זכותנו, ובעיקר על חובתנו הדמוקרטית להשפיע ולעצב את עתידנו ואת מציאות החיים בה אנו חיים.

ישראל בחרה באדישות, בחוסר אכפתיות ובשאננות.

מי שהטריח את עצמו לצעוד עד לקלפי בחר לומר לנבחרי הציבור זנחתם אותנו, זנחתם את השכבות החלשות החיות במדינה שלנו, זנחתם את ילדנו, זנחתם את ביטחוננו האישי. ממשלת ישראל לא דואגת מספיק לעתידה אזרחיה.

חובתכם ואחריותכם לדאוג לעתידנו.

כשנקרא את פרשת ויקרא נוכל גם אנחנו להתכוון לאור המצפן המוסרי שמציעה לנו תורת הקורבנות ונוכל לתקן את דרכינו. שבועיים לפני פסח אנחנו כקהילה, כחברה יהודית צריכים להתגייס למאמץ ולאפשר לכל אדם בישראל לחוג את ליל הסדר בכבוד.

עכשיו הזמן לקחת אחריות חברתית ולתקן עולם במלכות שדי.

מי ייתן ובשנה הבאה כשנקרא את פרשת ויקרא נוכל להביט אחור לראות את השינוי שחוללנו.